VYHLEDÁVÁNÍ
Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě www.satelity-ostrava.czI.

Obecné podmínky reklamace


1) Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) Na e-mailovou adresu prodejce.
b) Poštou na adresu prodejce.
c) Osobním doručením.

Kupující je povinen uvést:
a) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
b) Doložit kopii dokladu o vlastnictví zboží (faktura případně dodací list)
2) Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci okamžitě a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


II. Reklamace uplatněná v záruční době


1) Všeobecná ustanovení

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

b) Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

c) Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem (resp. fakturou) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu na e-mailovou adresu dodavatele (info@satelity-ostrava.cz). Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.


2) Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena v záručním listu nebo na přiložené faktuře a je zpravidla 24 měsíců, v některých případech i delší. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.

b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dodavatele. Zboží musí být v původním obalu včetně ostatního dodaného příslušenství. U zboží musí být přiložena kopie faktury nebo dodacího listu a přesný popis závady.

c) Po vyřízení reklamace zašle servisní středisko prodejce na své náklady a riziko zboží zpět zákazníkovi, případně vyzve zákazníka k osobnímu odběru (v závislosti na způsobu prodeje).

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
neodbornou instalací, zavedením špatného software do přístroje, zacházením či obsluhou a použitím, které jsou v rozporu s dodaným návodem k použití,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití,
zboží bylo poškozeno živly,
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití,
zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,
v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat.

e) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

f) Na pozáruční opravy je záruka 3 měsíce a to pouze na stejnou závadu, jenž se projevila při opravě.


3) Reklamační podmínky

Reklamace zboží, zakoupeného v internetovém obchodě www.satelity-ostrava.cz, vyřizuje výhradně prodejce na adrese uvedené v záručním listu nebo faktuře.
 

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí plnění.

5) Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.ledna 2009. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

PŘIHLÁŠENÍ
email:
heslo:
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZBOŽÍ